Regulamin


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej  przez  Krzysztofa Błoch prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Pasów Ortopedycznych z siedzibą w Przecław ul. Długa 64 64-514 Pamiątkowo za pośrednictwem sklepu internetowego www.pasyortopedyczne.pl  (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym") oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Krzysztofa Błoch prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Pasów Ortopedycznych z siedzibą w Przecław ul. Długa 64 64-514 Pamiątkowo usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Wytwórnia Pasów Ortopedycznych Krzysztof Błoch z siedzibą w Przecławiu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Wytwórnia Pasów Ortopedycznych Krzysztof Błoch z siedzibą w Przecławiu ul. Długa 64 64-514 Pamiątkowo

II. Inspektor Ochrony Danych

W firmie nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, a w związku z tym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych bezpośrednio z Administratorem.

III. Kategorie danych osobowych

Firma przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1. do realizowania umów związanych ze sprzedażą następujących wyrobów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
2. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
3. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
2. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
3. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).


§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez  Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia  Konta Klienta.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego  ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub  innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta  w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty  elektronicznej Klienta.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub  jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa  przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności  prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób  określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze  wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi  Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.
 13. Sprzedawca - oznacza Krzysztofa Błoch prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Pasów Ortopedycznych z siedzibą w Przecław , ul. Długa 64 , 64-514 Pamiątkowo NIP: 787-100-93-50 , REGON: 630365828, wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki; e-mail: blochpasy@poczta.onet.pl, będącego  jednocześnie  właścicielem Sklepu Internetowego.
 14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod  którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające  w domenie www.pasyortopedyczne.pl
 15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za  pośrednictwem Strony Internetowej  Sklepu,  mogący być  przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające  Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych  osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji  w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje  służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji  w niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na  odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem  a Sprzedawcą.


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz  wykorzystywanie przez Klienta  Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.  W  szczególności  powinni  stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.


§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO  KOSZYKA"  pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w "KOSZYKU" sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "Zamawiam i płacę". Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Klient składający zamówienie  za  pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez  telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów  znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru  jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości  zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności,  a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej  albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez  Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta  o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego  sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie  jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu,  Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta  adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację  zawierającą potwierdzenie  warunków  Umowy sprzedaży.  Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego  przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy  i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany  jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Klient  składający  zamówienie za pośrednictwem  poczty  elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę  na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do  Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego  ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej  Sklepu.
 8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której  mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną  wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje  dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy  płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też  informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient  miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także  informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za  pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek  zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez  Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając  wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę  płatności oraz sposób Dostawy.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta  oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem  zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez  Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca  przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej  informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy  o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego  otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty  elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta  podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.


§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym  Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie  kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie  zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient  będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu  zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione  Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia  zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); 
  2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu  Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka  zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę  potwierdzenia przyjęcia zamówienia); 
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca  realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności "za pobraniem?.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości  osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki  przez Sprzedawcę.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika  Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.  Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania  właściwego protokołu.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.  Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,  w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po  wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą  elektroniczną lub telefonicznie.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej  przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą  dostarczane Towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego  adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,  pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu  telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie  obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do  Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się  z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie  z Klientem termin i koszt Dostawy.


§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad  fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.


§ 9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.


§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem  formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  Klientowi  otrzymanie formularza  złożonego  za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od  Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach  zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza  sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Konsument wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.


§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi  nieodpłatne: 
  1. Formularz kontaktowy; 
  2. Newsletter; 
  3. Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni  w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,  form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych  wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób  właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą  formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu  wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do  Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi  swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza  rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną  na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym  potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie  pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres  poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej  zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie  Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do  wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole ?temat?,  określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania  Newsletter'a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem  odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej  wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji  odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu  Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na  udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony  Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,  które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji  zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia  Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia  żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać  usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta  Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na  szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta  przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy  zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest  uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:  przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej  Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta  Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez  okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę  zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.  Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem  danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę  o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez  podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez  drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień  poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie  usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy  stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka  komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się  Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą  elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia  woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów  zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia  szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta  będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy  sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.  Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych  na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie  możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych  mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane  są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed  dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na  podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania  zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie  w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.  Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie  nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości  przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu  zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej  treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie  Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl